Nyheter

Årsstämman blir skriftlig även i år

Styrelsen har beslutat att även i år genomföra en skriftlig årsstämma, på grund av rådande pandemiläge. Det innebär att inget fysiskt möte kommer att ordnas, utan att protokoll och handlingar kommer att skickas ut till våra medlemmar per e-post. Datum för stämman har satts till 20 april, vilket är det datum som kommer att stå på protokollet. Mera information om detta kommer per e-post till er som är medlemmar.

Om det är möjligt utifrån rådande restriktioner kommer en separat medlemsträff som hålls utomhus att anordnas i maj, preliminärt i Skultuna.

Nu finns möjlighet att tycka till om ditt vatten!

1 november 2020- 30 april 2021 pågår Vattenmyndighetens samråd om vattenförvaltningen i Norra Östersjöns vattendistrikt 2021-2027. I samrådet ingår bland annat förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Samrådshandlingarna hittar man här.

I december 2021 kommer sedan Vattenmyndigheten att besluta om lokala bindande miljökvalitetsnormer som inte går att överklaga. Normerna syftar till att definiera den kvalitet som vattnet behöver ha för att spegla en hållbar vattenanvändning. Den beslutade normen kan få betydelse för hur företagare kan bedriva sin verksamhet, då man ska ta hänsyn till denna vid prövning och tillsyn.

De åtgärder som föreslås kan till exempel vara utrivning av dammar i vattendrag, åtgärder gällande enskilda avlopp, funktionella kantzoner i skogsmark eller åtgärder för att minska läckage av näringsämnen från åkermark.

Styrelsen i Svartåns vattenråd kommer att formulera ett allmänt yttrande till Vattenmyndigheten. Om man vill tycka till om enskilda vatten så kan man göra det i databasen VISS. En instruktion för hur man gör detta finns här.